Industriavlopp

Kontroller och analys av industriavlopp

Här analyseras alla möjliga och ibland omöjliga process- och industriavlopp.  I de flesta fall är krav, gränsvärde och utsläppsmängder uppställda av olika myndigheter, men ibland kan vår hjälp behövas med val av analysparameterar m.m.

AK Lab har lång erfarenhet av analyser på periodiska besiktningar (karakterisering av industriellt avloppsvatten, KIU), även provtagning av detta. Gruvvatten, geotermalvatten, havsvatten är andra provmatriser som vi kommer i kontakt med och har erfarenhet av. Det finns många fallgropar och möjligheter att analysera fel, då de inte beter sig om ett dricksvatten.

Provtagning

Provtagning av olika typer av process- och avloppsvatten från industrier, vatten från fordonstvättar (spillvatten) och båtbottentvättar är något AK Lab står till tjänst med. Vi utför även recipient- och grundvattenprovtagningar.

Sammanställningar och rapporter är något som AK Lab kan utföra.

Kontakta oss »

Enskilda avlopp / minireningsverk

AK Lab gör analyser åt privatpersoner och samfällighetsföreningars avloppanläggningar.  I de flesta fall önskar kontrollmyndigheterna att BOD7 och totalfosfor analyseras. Ibland skall provtagningen även innefatta totalkväve och E.coli-bakterier. Att mäta halten av E.coli brukar vara aktuell då det renade avloppsvatten rinner ut i eller i anslutning till badvattensjöar.

Tag gärna kontakt med oss innan provtagning. Vi skickar ut provtagningsflaskor för de analyser som måste analyseras. I de flesta fall går det bra att frysa provet, vilket medför att man lättare kan ta ut prov när avloppsanläggningen belastas som mest. Flera delprov kan tas ut över ett dygn som sedan slåss ihop till ett, för att fånga upp dygnsvariationerna.

Rekommendationer

Rekommendationer är att det skall vara minst 50 meter mellan en avloppsanläggning och dricksvattenbrunnar. Det kan därför vara klokt att ha utfört ett kemiskt och mikrobiologiskt prov på det egna dricksvattnet innan man själv eller t.ex. grannen etablerar en ny anläggning. För att på det sättet ha ett papper på dricksvattenbrunnen innan det händer något oförutsett, som förstör kvalitéten på vattnet.