Länkar

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket arbetar i konsumenternas intresse aktivt för säkra livsmedel, redlighet, det vill säga ärlighet, i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har ansvar för godkännanden och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. De följer även upp och utvärderar arbetet.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

Statens veterinärmedicinska anstalt

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet som har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.

SWEDAC

Huvudsyftet med Swedacs verksamhet är, att med krav på kvalitet och säkerhet, underlätta för varor och tjänster att fritt röra sig över gränserna.