Enskilda avlopp / minireningsverk

AK Lab gör analyser åt privatpersoner och samfällighetsföreningars avloppanläggningar. I de flesta fall önskar kontrollmyndigheterna att BOD7 och totalfosfor analyseras. Ibland skall provtagningen även innefatta totalkväve och E.coli-bakterier. Att mäta halten av E.coli brukar vara aktuell då det renade avloppsvatten rinner ut i eller i anslutning till badvattensjöar.

Tag gärna kontakt med oss innan provtagning. Vi skickar ut provtagningsflaskor för de analyser som måste analyseras. I de flesta fall går det bra att frysa provet, vilket medför att man lättare kan ta ut prov när avloppsanläggningen belastas som mest. Flera delprov kan tas ut över ett dygn som sedan slåss ihop till ett, för att fånga upp dygnsvariationerna

Rekommendationer

Rekommendationer är att det skall vara minst 50 meter mellan en avloppsanläggning och dricksvattenbrunnar. Det kan därför vara klokt att ha utfört ett kemiskt och mikrobiologiskt prov på det egna dricksvattnet innan man själv eller t.ex. grannen etablerar en ny anläggning. För att på det sättet ha ett papper på dricksvattenbrunnen innan det händer något oförutsett, som förstör kvalitéten på vattnet.