Analys av minireningsverk & enskilda avlopp

AK Lab gör analyser åt privatpersoner och samfällighetsföreningars avloppanläggningar. I de flesta fall önskar kontrollmyndigheterna att BOD7 och totalfosfor analyseras. Ibland skall provtagningen även innefatta totalkväve och E.coli-bakterier. Att mäta halten av E.coli brukar vara aktuell då det renade avloppsvatten rinner ut i eller i anslutning till badvattensjöar.

Tag gärna kontakt med oss innan provtagning. Vi skickar ut provtagningsflaskor för de analyser som måste analyseras. I de flesta fall går det bra att frysa provet, vilket medför att man lättare kan ta ut prov när avloppsanläggningen belastas som mest. Flera delprov kan tas ut över ett dygn som sedan slåss ihop till ett, för att fånga upp dygnsvariationerna.

Allt du behöver veta om minireningsverk

I dagens samhälle är det allt viktigare att tänka på miljön och hur vi kan minska vår påverkan på den. Ett av de sätt vi kan göra detta på är genom att använda oss av minireningsverk. Men vad är egentligen ett minireningsverk och hur fungerar det?

 

Vad är ett minireningsverk?
Ett minireningsverk är en liten anläggning som renar avloppsvatten från hushåll och mindre verksamheter. Det är ett alternativ till traditionella avloppssystem och är särskilt användbart i områden där det inte finns tillgång till kommunalt avlopp.

 

Fördelarna med minireningsverk

  • Miljövänligt alternativ - renar vattnet innan det släpps ut
  • Kostnadseffektivt - kräver mindre underhåll och är generellt billigare att installera 

Analys av minireningsverk: Hur det fungerar
Ett minireningsverk fungerar genom att använda sig av biologiska processer för att bryta ner avfallsmaterial i avloppsvattnet. Detta sker i flera steg, där varje steg fokuserar på att bryta ner olika typer av föroreningar.

 

Kontakta oss på AK Lab AB så hjälper vi er att analysera ert vatten!

 

Rekommendationer

Rekommendationer är att det skall vara minst 50 meter mellan en avloppsanläggning och dricksvattenbrunnar. Det kan därför vara klokt att ha utfört ett kemiskt och mikrobiologiskt prov på det egna dricksvattnet innan man själv eller t.ex. grannen etablerar en ny anläggning. För att på det sättet ha ett papper på dricksvattenbrunnen innan det händer något oförutsett, som förstör kvalitéten på vattnet.